english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2017
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.
Ускоряване на сроковете и повишаване на прозрачността чрез опростяване на процедурите, ограничаване на злоупотребите при обжалване и електронен обмен целят последните промени в закона за обществените поръчки. Още->

ДВ, бр. 77/18.09.2018 г.
Разширяване на електронните услуги, промени в подсъдността на някои видове дела и сериозно увеличение на държавните такси за касационно обжалване са две от най-значителните промени в последния пакет изменения и допълнения на Административнопроцесуалния кодекс. Още->

ДВ, бр. 64/3.08.2018 г.
Повишена прозрачност и конкурентност при продажбата на имоти с права на държавата върху тях предвиждат промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Още->

ДВ, бр. 60/20.07.2018 г.
Диференцирана подкрепа при интеграцията на хората с увреждания предвиждат промени в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 46/1.06.2018 г.
Изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки Още->

ДВ, бр. 42/22.05.2018 г.
Повече яснота и сигурност в наемните правоотношения върху земеделска земя целят промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Още->

ДВ, бр. 30/3.04.2018 г.
Гарантиране правата на родители и осиновители при ползване на отпуск за дете предвиждат корекции в Кодекса на труда. Още->

ДВ, бр. 20/6.03.2018 г.
Разщирени правомощия на омбудсмана в защита правата на частноправните субекти предвиждат промени в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 15/16.02.2018 г.
Нов Закон за пазарите на финансови инструменти въвежда изискванията на едноименния регламент и Директива 2013/36/ЕС от пакета Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Още->

ДВ, бр. 2/3.01.2018 г.
Подробна уредба на отговорността за непозволено увреждане въвежда новата Глава петнадесета в Закона за защита на конкуренцията. Още->

ДВ, бр. 96/1.12.2017 г.
Нов Закон за концесиите въвежда изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите). Още->

ДВ, бр. 90/10.11.2017 г.
Промени в правилата за командироване, за временно отстраняване от длъжност и при определяне на допълнителни възнаграждения за магистратите предвиждат последните промени в Закона за съдебната власт. Още->

ДВ, бр. 81/10.10.2017 г.
Висшият съдебен съвет одобри Наредба за съдебните заседатели, с която регламентира условията и редът, по които се определя броят им за всеки съд, етичните правила за поведение и организационни въпроси, свър- зани с тяхната дейност съгласно базовата уредба в Наказателно-процесуалния кодекс. Още->

ДВ, бр. 76/19.09.2017 г.
Ускоряване на големите инфраструктурни проекти чрез ограничаване на възможностите за злоупотреба с право при обжалване на екологичните оценки по съдебен ред целят промени в Закона за опазване на околната среда. Още->

ДВ, бр. 62/1.08.2017 г.
Подобряване защитата на инвеститорите при покупка на корпоративни облигации и насърчаване достъпа на малките и средните компании до капиталовия пазар предвиждат последните изменения и допълнения в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Още->

ДВ, бр. 54/5.07.2017 г.
По-ефективен контрол върху поведението на водачите на моторни превозни средства и техническата им изправност целят поредните изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата. Още->

ДВ, бр. 49/20.06.2017 г.
Засилен надзор над финансовата система цели Българската народна банка с промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи. Още->

ДВ, бр. 41/23.05.2017 г.
Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 от 1986 г. Още->

ДВ, бр. 28/4.04.2017 г.
Висшият съдебен съвет (ВСС) издаде на основание чл. 360т от Закона за съдебната власт Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата. Още->

ДВ, бр. 21/10.03.2017 г.
Ограничаване на достъпа до Централния кредитен регистър за проблемни финансови институции предвиждат промени в Наредба № 22/2009 г. на Българската народна банка, издадена на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции. Още->

ДВ, бр. 13/7.02.2017 г.
Закон за правната помощ

Създаване на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети и регламентиране дейността на националния телефон за правна помощ предвиждат промените в едноименния закон. Още->

ДВ, бр. 6/19.01.2017 г.
С оповестяването на резултатите от стрестестовете и прегледа на балансите на застрахователи и презастрахователи Комисията за финансов надзор одобри нова Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, резастрахователите и Гаранционния фонд. Още->

ДВ, бр. 101/20.12.2016 г.

Засилване на рестрикциите, по-ефективен контрол и по-тежки санкции предвиждат последните промени в Закона за движението по пътищата. Още->

Наредба за кредитните посредници (ДВ, бр. 87/4.11.2016 г.) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители издаде Българската народна банка. С наредбата се определят редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници; документите и информацията, необходими за вписването, както и редът за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитни посредници; Още->

ДВ, бр. 77/4.10.2016 г.
Със съвместна Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, министерствата на енергетиката, на финансите и на икономиката регламентират мерките за облекчаване на ефекта от дейността на ВЕИ доставчиците. Още->

Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Регламентиране ролята на държавата в подпомагането и насърчаването на юридическите лица с нестопанска цел предвиждат последните промени в едноименния закон (ДВ, бр. 74/20.09.2016 г.). Още->

Закон за данък върху добавената стойност
Нов режим за обезпечение на доставки на течни горива въвеждат последните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 60/2.08.2016 г.). Още->

Закон за кадастъра и имотния регистър
Ускоряване на кадастралното покритие в страната и повече ефективност при отстраняването на непълноти и грешки в кадастралните карти и регистри целят последнитеи промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57/22.07.2016 г.) Още->

ДВ, бр. 42/3.06.2016 г.
Засилен контрол върху емитентите с цел намаляване риска за инвеститорите предвиждат промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Още->

ДВ, бр. 34/03.05.2016 г.
С една от малкото промени от приемането на Закона за нормативните актове през 1973 г. се въвеждат завишени изисквания към инициаторите на законодателната процедура. Още->

ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.
Промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма актуализират режима за противодействие на икономическите му ресурси. Мерките ще се налагат срещу физически лица, юридически лица, Още->

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Рестрикции за т. нар. диво къмпингуване бяха въведени с изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 20/15.03.2015 г.). Още->

ДВ, бр. 12/12.02.2016 г.
Промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори внесе Министерството на правосъдието. Още->

ДВ бр. 2/8.01.2016 г.
Постановление а МС № 385/30.12.2015 г.
Министерският съвет определи с постановление функциите и отношенията на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) Още->

Данъчно-осигурителен процесуалун кодекс
Засилване на отговорността за неизпълнение на публични задължения и въвеждане на изискванията по споразумението между България и САЩ FATCA, задължаващо всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби относно Още->

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Министерският съвет одобри с постановление (ДВ, бр. 88/13.11.2015 г.) Още->

Закона за обществените поръчки
Поредна серия изменения и допълнения (ДВ, бр. 79/13.10.2015 г.) претърпя Законът за обществените поръчки. Още->

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Министерският съвет изключи с постановление (ДВ, бр. 70/11.09.2015 г.) съществени регулации в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Още->

Закон за митниците
Разширяване на отговорностите и правомощията на митническите органи предвиждат последните промени (ДВ, бр. 60/7.08.2015 г.) в Закона за митниците. Още->

Закон за кредитните институции
Засилване на правната сигурност чрез разширяване обхвата на оповестителното действие целят последните промени в Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 50/3.07.2015 г.). Още->

ДВ, бр. 47/26.06.2015 г.
Народното събрание ратифицира Споразумението между България и САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждане комплекс от разпоредби в американското данъчно законодателство, известен под наименованието FATCA (Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки). Още->

Закон за пазарите и финансовите инструменти
Сериозно завищаване на контрола върху дейността на инвестиционните посредници съобразно няколко европейски директиви и регламенти въвеждат промените в Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 34/12.05.2015 г.) Още->

Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Фискален съвет, който да действа като независим консултант по въпросите на фискалното управление, беше създаден със Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (ДВ, бр. 29/21.4.2015 г.). Още->

ЗБН
Кризата с Корпоративна търговска банка доведе до нови промени в банковото законодателство. След корекциите в Закона за кредитните институции, насочени срещу цедирането на вземания и последващото им прихващане срещу отпуснати кредити, Народното събрание гласува спешно изменения и допълнения в Закона за банковата несъстоятелност. Още->

Министерският съвет утвърди с постановление Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията. Още->

Министерството на финансите прие редица промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, отразяващи направените в него и влезли в сила от началото на тази година. Още->

Министерският съвет прие Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии. Още->

Патентното ведомство е с нов устройствен правилник, който заменя устройствения правилник, приет в началото на годината. Още->

Постановление – МС
Министерският съвет издаде постановление за създаване на съвет, наречен „Енергиен борд“. Още->

Наредба - БНБ
Българската народна банка коригира издадената от нея въз основа на Закона за кредитните институции Наредба за изменение и допълнение на финансовите институции. Още->